Vedtekter

BMVenner©2015 

Vedtekter

Vedtekter for BODØMARKAS VENNER SA

§1. Selskapsform

BODØMARKAS VENNER SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar.

§2. Forretningskontor

BODØMARKAS VENNER SA har forretningskontor i Bodø kommune.

§3. Formål

BODØMARKAS VENNER SA er en organisasjon som skal arbeide for Bodøs befolkning gjennom å ivareta Bodømarka som fritids- og rekreasjonsområde. Det er organisasjonens mål å medvirke til å gjøre Bodømarka lett tilgjengelig og attraktiv ved å:

·         Vedlikeholde og eventuelt utvide det varierte sti- og løypenettet

·         Tilrettelegge for aktiviteter og opplevelser i marka. Dette gjøres gjennom å utplassere hvilebenker, sette opp gapahuker, anlegge bålplasser o.l på egnede steder. I dette punkt inngår også vedlikehold samt opprettholdelse av utsikten ved disse stedene.

Disse mål må oppnås gjennom samarbeid med grunneiere, kommunale myndigheter og andre interessenter i Bodømarka.

Innretninger som blir realisert i regi av organisasjonen skal søkes overdratt til kommunal eie og drift når de står ferdige.

BODØMARKAS VENNER SA har ikke til formål å drive forretningsmessig virksomhet.

§4. Bruken av anleggene

De anlegg som BODØMARKAS VENNER SA medvirker til å realisere skal være åpne for allmenn bruk. Oppstår det tvist om bruken av anleggene, avgjøres tvisten av kommunestyret eller den kommunestyret bemyndiger.

§5. Andelsinnskudd

Andelsinnskuddene kan tegnes av organisasjoner, institusjoner og Bodø kommune og koster kr 1 000,-.

Det føres protokoll over andelseierne. Eierne har intet ansvar for lagets forpliktelser ut over de tegnede andeler. Idrettslag, det offentlige og andre som er tilskuddsberettiget til spillemidler skal til sammen ha mer enn 50 % av eierandelene.

Dersom noen av eierne ønsker å trekke seg ut av BODØMARKAS VENNER SA, vil andelsinnskuddet tilbakebetales uten forrentning.

§6. Overdragelse av andeler

Overdragelse av andelsinnskudd kan bare skje med styrets samtykke.

§7. Medlemskontingent

Det er ingen medlemskontingent i BODØMARKAS VENNER SA, men det er anledning til å tegne frivillig støttemedlemskap i Bodømarkas Venner. Dette koster kr 100,-. Det føres protokoll over de frivillige støttemedlemmene.

§8. Disponering av årsoverskudd

Årsoverskuddet tilføres egenkapitalen.

§9. Foretakets besluttende organer

Foretakets besluttende organer er:

a)   Årsmøtet

b)   Styret

§10. Årsmøte

På årsmøtet har hver andelseier 1 stemme uavhengig av hvor mange andeler de eier.

Støttemedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett. En andelseier kan med skriftlig fullmakt også avgi stemme for en – 1 – annen andelseier.

Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Andelseierne innkalles skriftlig vedlagt saksliste og saksdokumenter med minst 14 dagers varsel. Årsmøte kunngjøres også i lokalavisene.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen utgangen av januar.

Årsmøtet ledes av en ordstyrer som velges av og blant årsmøtets deltakere. Over forhandlingene føres det protokoll. Det velges to representanter til å underskrive protokollen. Utskrift av protokollen sendes alle andelseierne senest to uker etter årsmøtet.

På ordinært årsmøte behandles følgende saker:

1)    Styrets beretning og regnskap

2)    Styrets forslag til langsiktig handlingsprogram, og arbeidsprogram for det kommende året med budsjett

3)    Valg av leder, kasserer, samt tre styremedlemmer og personlige varamedlemmer

4)    Valg av revisor

5)    Valg av valgkomité på 2 medlemmer

6)    Innkomne forslag

§11. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når andelseiere som representerer minst 1/3 av eierandelene krever det.

På ekstraordinært møte kan bare behandles de saker som er oppsatt på sakslisten for møtet. For øvrig gjelder de samme prosedyreregler som for ordinært årsmøte.

§12. Styret

Foretakets styre skal bestå av til sammen 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styrets medlemmer skal rekrutteres blant andelseierne og støttemedlemmene. Styret velges for 2 år. Av de som er valgt ved første valg, trer 2 ut etter 1 års forløp, deretter de som har tjenestegjort lengst. De nye medlemmene tiltrer straks.

Nestleder velges av og innen styret.

Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av dets medlemmer, hvorav leder eller nestleder er til stede.

I tilfelle stemmelikhet gjør fungerende leders stemme utslaget. Styret iverksetter årsmøtets vedtak og treffer ellers de beslutninger som administrasjonen av foretakets virksomhet gjør nødvendig.

Bodø kommune park, idretts- og skogbruksadministrasjonen har møterett i styret uten stemmerett.

Over styrets forhandlinger føres protokoll som underskrives av samtlige tilstedeværende medlemmer.

Styret binder samvirkeforetaket ved leders, eller i dennes fravær, nestleders underskrift.

§13. Endringer i vedtektene

Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært årsmøte og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Forslag fra andelseiere om endringer i vedtektene må være styret i hende innen utgangen av januar.

§14. Oppløsning

Vedtak om oppløsning av samvirkeforetaket kan bare fattes på årsmøtet. For at oppløsning skal kunne vedtas, kreves at minst 2/3 av eierne er for forslaget. Er ikke 2/3 av stemmene representert på årsmøtet, kan oppløsning likevel vedtas hvis 2/3 av de møtende stemmer for forslaget på nytt møte hvortil alle eierne er innkalt med minst 1 måneds varsel, og da uten hensyn til antallet av representerte stemmer.

Ved en oppløsning av samvirkeforetaket, vil nettoformuen fordeles på følgende måte: Eierne av foretaket vil få utbetalt sine andelsinnskudd uten forrentning. Dersom det er midler i foretaket etter dette, vil disse midlene fordeles likt mellom Bodø og omegn Turistforening, Innstranda Idrettslag og B&OI Orientering

Lagets vedtekter opprinnelig vedtatt på konstituerende møte 26. februar 1987. Endret på årsmøte den 27. mars 2000, 24. mars 2005, 18. mars 2009, 15. mars 2011 27. mars 2012, og 26. november 2012.